HR-Harcerka Rzeczpospolitej/ Harcerz Rzeczpospolitej

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role,
np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo
w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP.
Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.
Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
• zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego,
• wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby
.
Zalecany czas trwania próby: 12-24 miesiące
Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej
watry:
• praca nad sobą
• służba
• poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie
Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej
harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej.
W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie
i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia
duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując
swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce
i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki,
wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej.
Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi

osiągnięcia samodzielności ekonomiczne