Konstytucja zastępu

Poniżej umieszczam aktualny tekst konstytucji zastępu.
Wersja pdf: konstytucja (aktualna)

Konstytucja zastępu wędrowniczego
,,Chimera” przy 88 PDHS Dragon

I. Charakterystyka i cel działania

Celem zastępu jest propagowanie harcerskich ideałów oraz wprowadzanie w życie przesłania dewizy wędrowniczej poprzez pracę nad sobą, poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie i pola służby, w zgodzie z postanowieniami tej konstytucji,
Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, dewizy wędrowniczej, regulaminów ZHP i prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Zastęp wędrowniczy „Chimera” zostaje powołany do działania z dniem 24 sierpnia 2013 roku rozkazem drużynowego 88 PDHS Dragon.
2. Zastęp podlega pod 88 PDHS Dragon.
3. Zastęp przyjmuje nazwę „Chimera”.
4. Obrzędowość zastępu wywodzi się z 88 PDHS Dragon. Zastęp może posiadać własne elementy obrzędowości. W trakcie spotkań drużyny, w sytuacji, w której obrzędy zastępu mogłyby przysłonić obrzędowość drużyny, obrzędowość drużyny jest nadrzędna.
5. Niezależne zbiórki zastępu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie, po poinformowania wszystkich członków przez zastępowego przynajmniej 5 dni przed. Ponadto zastęp raz w miesiącu spotyka się z całością drużyny w formie zbiórki lub biwaku, gdzie o szczegółach decyduje drużynowy.
6. Zastęp działa systemem patroli zadaniowych.

II. Struktura zastępu

1. Zastępowy zostaje wybrany na czas jednego roku w wyborach, a odwołany może zostać decyzją rady zastępu.

2. Do obowiązków zastępowego należy:
1) Dbanie o przygotowanie zajęć i zaplanowanie ich w formie planu pracy.
2) Dbanie o przestrzeganie postanowień konstytucji.
3) Dbanie o realizowanie planu pracy i ciągłość zajęć.
4) Zdawanie raportów koordynatorowi.
5) Dbanie o porządek w czasie zajęć i egzekwowanie od członków zastępu wykonywania poleceń oraz powierzonych zadań.
6) Poinformowanie wszystkich członków o planowanych zbiórkach i innych wyjściach co najmniej 5 dni przed.

3. Podzastępowy zostaje wybrany przez zastępowego na czas nieokreślony, jednak nie dłuższy niż okres trwania kadencji zastępowego. Kandydat musi zaakceptować nominację.

4. Do obowiązków podzastępowego należy:
1) Współtworzenie planu pracy zastępu.
2) Dbanie o przestrzeganie postanowień konstytucji.
3) Dbanie o realizowanie planu pracy i ciągłość zajęć.
4) Wspieranie zastępowego.
5) Dbanie o porządek w czasie zajęć i egzekwowanie od członków zastępu wykonywania poleceń oraz powierzonych zadań.

5. Koordynator zostaje przydzielony przez drużynowego na czas nieokreślony i przez niego może zostać odwołany. Może nim zostać wyłącznie osoba posiadająca naramiennik wędrowniczy.

6. Do obowiązków koordynatora należy:
1) Służenie radą zastępowemu.
2) Pośredniczenie między zastępem, a drużynowym.
3) Kontrolowanie pracy zastępu i zastępowego.
4) Dbanie o przestrzeganie postanowień konstytucji przez zastępowego.
5) Prowadzenie głosowań i liczenie głosów, bądź wyznaczenie do tego osoby upoważnionej.
6) Prowadzenie spotkań rady zastępu.

7. Rada zastępu to kapituła, w której skład wchodzą: zastępowy oraz wszyscy członkowie zastępu posiadający naramiennik wędrowniczy. Aby obrady były ważne musi brać w nich udział przynajmniej połowa rady, ale nie mniej niż 3 osoby. Do obowiązków rady zastępu należy egzekwowanie od zastępowego i podzastępowego wykonywania ich obowiązków.

8. Do praw rady zastępu należy:
1) Prawo do odwołania zastępowego.
2) Prawo do zmiany konstytucji.
3) Prawo do wnioskowania do drużynowego o zmianę lub usunięcie koordynatora.

9. Zjazd wyborczy to forma spotkania zastępu raz na rok, podczas której dochodzi do wyboru zastępowego, w którym powinien brać udział każdy członek zastępu. Termin musi zostać podany do wiadomości wszystkim członkom zastępu 2 tygodnie przed.

10. Zjazd walny to forma spotkania zastępu raz na rok, podczas której dochodzi do zatwierdzenia planu pracy. w którym powinien brać udział każdy członek zastępu. Termin musi zostać podany do wiadomości wszystkim członkom zastępu 2 tygodnie przed.

III. Mechanizmy głosowań

1. Wybory zastępowego:
1) Wybory są dwuturowe (druga tura, pomiędzy dwoma zwycięzcami pierwszej tury, odbywa się jeżeli żaden z nich nie otrzyma w pierwszej turze ponad 50% głosów).
2) Czynne prawo wyborcze posiada każdy członek zastępu.
3) Bierne prawo wyborcze posiada każdy członek zastępu, posiadający naramiennik wędrowniczy i nie pełniący żadnej innej funkcji w 88 PDHS lub innej drużynie. Decyzją rady zastępu punkt może zostać uchylony.
4) Aby głosowanie było ważne musi wziąć w nim udział przynajmniej 50% członków zastępu.

2. Odwołanie zastępowego:
1) Prawo głosowania przysługuje radzie zastępu, z wykluczeniem zastępowego.
2) Głosowanie jest tajne i przewodniczy mu koordynator. Rozpoczyna się od przedstawienia argumentów przemawiających przeciw zastępowemu, po czym następuje jego obrona (osobiście bądź za pośrednictwem osoby upoważnionej, jeżeli taką wyznaczy). Po dyskusji rady z zastępowym, następuje głosowanie. Do odwołania dochodzi, gdy przynajmniej 66% głosów przemawia przeciw zastępowemu. Do czasu wyboru nowej osoby na tę funkcję, jej obowiązki przejmuje podzastępowy.
3) W przypadku odwołania zastępowego koordynator ma obowiązek wyznaczyć najbliższy możliwy termin wyborów zastępowego.

3. Zmiana konstytucji:
1) Prawo głosowania przysługuje radzie zastępu.
2) Głosowanie jest jawne i przewodniczy mu koordynator. Rozpoczyna się od przedstawienia propozycji zmian i dyskusji na ich temat. Potem następuje głosowanie. Zmiana każdego punktu jest rozpatrywana osobno. Zostaje uznana, gdy przynajmniej 66% głosów jest za zmianą.

4. Zatwierdzanie planu pracy:
1) Prawo głosowania przysługuje wszystkim członkom zastępu.
2) Głosowanie jest jawne i przewodniczy mu koordynator. Rozpoczyna się od przedstawienia propozycji planu pracy przez zastępowego. Potem następuje dyskusja o poszczególnych punktach planu pracy, ukończona głosowaniem. Do przyjęcia planu potrzeba przynajmniej 50% głosów za. W wypadku odrzucenia propozycji, zastępowy jest zobowiązany do przygotowania nowego planu pracy, który ponownie musi zostać poddany pod dyskusję zjazdu walnego.
3) Głosowanie jest ważne, gdy bierze w nim udział przynajmniej 50% członków zastępu.

IV. Członkostwo

1. W skład zastępu wchodzą członkowie drużyny, którzy rozpoczęli edukację w szkole średniej i otrzymali chustę Dragona, a nie ukończyli jeszcze 25 roku życia.

2. Weryfikowanie członkostwa w drużynie odbywa się na podstawie regularnego płacenia składek w odpowiedniej jednostce.

3. Każdy członek zastępu ma prawo do:
1) Brania udziału w przewidzianych dla niego formach aktywności.
2) Kandydowania na przewidziane dla niego w konstytucji stanowiska.
3) Zabierania głosu w sprawach, w których konstytucja dopuszcza go do tego.
4) Głosowania w sprawach, w których konstytucja dopuszcza go do tego.
5) Równego traktowania przez przełożonych i innych członków zastępu.
6) Wglądu w tekst konstytucji.
7) Otrzymania od drużyny rzeczy należnych w zależności od zajmowanej pozycji.
8) Zrezygnowania z uczestnictwa w pracy drużyny w dowolnej chwili,
z poinformowaniem zastępu/drużyny.

4. Każdy członek zastępu ma obowiązek:
1) Płacić regularnie składki członkowskie w odpowiedniej dla siebie jednostce.
2) Dostarczać odpowiednie dokumenty na czas.
3) Podporządkowywać się rozkazom przełożonych.
4) Uczestniczyć w zajęciach dla niego organizowanych.